top of page

מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות היא הצהרה שחושפת חלק מהדרכים שבהן אתר אינטרנט אוסף, משתמש, חושף ומנהל את הנתונים של המבקרים והלקוחות שלו, או את כולן. זה ממלא דרישה משפטית להגן על פרטיות המבקר או הלקוח.

למדינות יש חוקים משלהן עם דרישות שונות בכל תחום שיפוט לגבי השימוש במדיניות הפרטיות. ודא שאתה פועל לפי החקיקה הרלוונטית לפעילויות ולמיקום שלך.

bottom of page